• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DASZEWIE

   Szkoła Podstawowa w Daszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie     z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp-daszewo.pl

   Data publikacji strony internetowej: 13.12.2018

   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.11.2020

   STATUS DOSTĘPNOŚCI DEKLARACJI

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   Strona posiada:

   • Nawigację klawiaturą
   • Zwiększenie wielkości tekstu
   • Zmniejszenie wielkości tekstu

   Strona nie posiada:

   • Skiplinków
   • Alternetywnych opisów zdjęć i grafik
   • Blokady animacji
   • Kontrastu
   • Monochromatyczności
   • Zmiany czcionki
   • Zaznaczenia tytułów
   • Zaznaczenia linków
   • Podkreślenia linków

   Oświadczenie zostało sporządzone dnia: 03.11.2020

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Kuzmierski, m.kuzmierski@sp-daszewo.pl

   Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 311 74 50, wysyłając list na adres Szkoła Podstawowa w Daszewie, Daszewo 56, 78-230 Karlino, bądź wypełniając formularz kontaktowy na stronie https://sp-daszewo.pl/kontakt/

   Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    

   Klauzula informacyjna dla kontrahentów

   Szkoła Podstawowa w Daszewie informuje, że:

   1) administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Daszewie, Daszewo 56, 78-230 Karlino, tel. 94 311 7450, e-mail: daszewo@wp.pl, która jest administratorem danych. 2) inspektorem danych osobowych jest Marlena Mazur-Pączek, kontakt: iodmp@oswiata-karlino.pl,

   3) administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz na podstawie udzielonej zgody.

   4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

   -zawarcia i wykonania umów przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,

   -spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia faktury lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych,

   -ustalenia , obrony i dochodzenia roszczeń przez okres po którym przedawnią się roszczenia,

   5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

   6) posiada Pani/Pan prawo:

   - dostępu do treści swoich danych,

   - prawo ich sprostowania w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

   -prawo do usunięcia danych w przypadku gdy dane nie są już niezbędne do celów dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, dane osobową są przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe musza być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

   -prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą , potrzebuje ich do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń,

   Osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

   - prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a podstawą przetwarzania jest ich niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią z wyjątkiem sytuacji w których Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec tych interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem lub wykaże podstawy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

   -a także prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące warunki: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez ta osobę, przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

   7) W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

   8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez administratora przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

   9) W sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych ma charakter dobrowolny. Jednakże w przypadku zawierania umowy podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

   10) Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmiot, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

   11) Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie będą przekazywane do państw trzecich.

  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać