• INFORMACJA do dodatkowego naboru ogłoszonego w dniu 19.09.2022r.

     • W związku z dodatkowym naborem dotyczącym projektu grantowego „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” informuję iż do chwili opublikowania dzisiejszej informacji wpłynęło 61 wniosków o przyznanie sprzętu komputerowego.

      Oszczędności powstałe w postępowaniu przetargowym umożliwiają zakup sprzętu dla 22 uczniów.

      Przypominamy, że decyduje kolejność zgłoszeń.

     • UWAGA! Dodatkowy nabór dotyczący projektu grantowego „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

     • W wyniku oszczędności powstałych w postępowaniu przetargowym ogłaszam nabór wniosków o przyznanie wsparcia   dla 22 uczniów w ramach projektu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  w rozwoju cyfrowym”, którego celem jest wsparcie rodzin byłych pracowników PPGR   z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. 

      Z programu mogą skorzystać dzieci i młodzież uczące się w szkołach podstawowych (w tym klasy „0” w szkołach wiejskich realizujące obowiązek rocznego przygotowania szkolnego) i ponadpodstawowych, zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Karlino, które spełnią łącznie 3 warunki wskazane w oświadczeniu, tj.: 

      1. dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

      2. dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który  to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR, 

      3. dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów,  lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. 

      Wymagane dokumenty: 

      1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego. 

      2. Oświadczenie dla pełnoletniego ucznia. 

      3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

      4. Formularz uzupełniający.

      5. Dokumentacja  potwierdzająca fakt zatrudnienia członka rodziny w linii prostej(rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni) w gminie objętej PPGR (kserokopia świadectwa pracy, książecze zamieszkania w miejscowości objętej PPGR członka rodziny, który był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej. 

      Dokumenty należy złożyć do 30 września 2022r do godz. 13:00   w wersji papierowej do Zakładu Oświaty w Karlinie, ul. Szymanowskiego 17.                 

      Informacje o programie można uzyskać pod nr telefonu: 94 311 77 80 

      UWAGA! Decyduje kolejność zgłoszeń.

      Zalacznik_nr_1-Oswiadczenie_rodzica_opiekuna_prawnego(1).docx

      Zalacznik_nr_2-Oswiadczenie_osoby_skladajacej_oswiadczenie_we_wlasnym_imieniu_.docx

      Zalacznik_nr_3-_Zgoda_na_przetwarzanie_danych_-_grant.docx

      Zalacznik_nr_4-_Formularz_uzupelniajacy_.docx