• AKTYWNA TABLICA

     • Szkoła Podstawowa w Daszewie przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 AKTYWNA TABLICA

      Wniosek złożony przez szkolę został pozytywnie rozpatrzony i dostaliśmy dofinansowanie na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w kwocie 35 000 zł przy wkładzie własnym 8.750 zł. Razem koszt zakupu w/w narzędzi i pomocy opiewa na sumę 43 750 zł.

      Podjęliśmy działania dotyczące wdrożenia TIK w procesie nauczania polegające na:

      1. Uczestniczeniu nauczycieli w konferencjach i szkoleniach z zakresu TIK w nauczaniu

      2. Uczestniczeniu w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli

      3. Przeprowadzeniu zajęć otwartych dla nauczycieli

      4. Dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami , udostępnianiu scenariuszy zajęć z wykorzystaniem pozyskanych narzędzi.

      5. Wyznaczeniu szkolnego koordynatora i powołaniu samokształceniowego zespołu nauczycieli.

      6. Wykorzystaniu na zajęciach z uczniami narzędzi i pomocy TIK

      7. Przedstawieniu organowi prowadzącemu sprawozdania z realizacji działań wynikających z udziału w programie.

     • Szkoła pamięta

     • Kolejny raz nasza szkoła przystąpiła do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”, której celem jest upamiętnianie ważnych rocznic, wydarzeń, postaci oraz dzielenie się w mediach społecznościowych informacjami o zrealizowanych przedsięwzięciach. W ramach akcji uczniowie wraz z nauczycielami odwiedzili groby na cmentarzu w Karlinie i Muzeum Ziemi Karlińskiej.

     • Do Hymnu! Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

     • 20 października 2022r. nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w konkursie „Do Hymnu!”. Wszyscy uczniowie i nauczyciele zaangażowali się przygotowania do występu. Obsługa i administracja włączyła się w wykonanie elementów narodowych zdobiących galowy ubiór uczestników. Przez półtora miesiąca na przerwach i próbach wybrzmiewały nucone słowa „Roty” czy „Pierwszej Brygady”, a wszystkie zwrotki ojczystego hymnu - w postawie na baczność – budowały klimat powagi wydarzenia. W dniu występu dwie trzecie uczniów szkoły, od klasy pierwszej do ósmej, z radością i młodzieńczą energią zaśpiewało uroczyście hymn Polski oraz ćwiczone pieśni patriotyczne.

      Przesłuchani konkursowe w całej Polsce potrwają do 25 listopada br.

       

     • PASOWANIE NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

     • 28 października w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów klasy I.

      Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

      Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Uczniowie tego dnia dowiedzieli się, jak należy dbać o książki oraz czego nie wolno robić podczas czytania. Na uczniów czekały także bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów bajek. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki, a pani dyrektor dokonała pasowania. Już jako czytelnicy biblioteki szkolnej podpisali się pod przysięgą, a w dowód przynależności do grona czytelników biblioteki szkolnej otrzymali pamiątkowy dyplom oraz zakładkę do książki.

     • Uroczystość pasowania na Ucznia

     • W czwartek, 27 października w sali gimnastycznej odbyła się jedna z ważniejszych uroczystości szkolnych. Społeczność szkolna uroczyście powitała w swoim gronie najmłodszych uczniów. W tym wyjątkowym dniu dzieciom towarzyszyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Karlino- pan Piotr Woś, Dyrektor Szkoły- pani Anna Plichta, przedstawiciele Grona Pedagogicznego, uczniowie klasy II i III oraz Rodzice. Przed publicznością dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie. Następnie złożyły przyrzeczenie i nastąpił najbardziej wyczekiwany punkt uroczystości – pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej w Daszewie.

     • PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA I STARSZAKA

     • 26 października w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie dzieci z oddziału przedszkolnego na Przedszkolaka i Starszaka.

      Zanim nastąpił moment pasowania, dzieci zaprezentowały się w nowej roli – roli przedszkolaka – aktora, który tańczy, śpiewa i recytuje.

      Po występach, złożyły uroczyste ślubowanie, a Pani dyrektor pasowała wszystkich wielkim, zaczarowanym ołówkiem. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz rożki obfitości. Nie obyło się również bez słodkiego poczęstunku.

      Witamy w gronie przedszkolaków i starszaków!

     • INFORMACJA do dodatkowego naboru ogłoszonego w dniu 19.09.2022r.

     • W związku z dodatkowym naborem dotyczącym projektu grantowego „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” informuję iż do chwili opublikowania dzisiejszej informacji wpłynęło 61 wniosków o przyznanie sprzętu komputerowego.

      Oszczędności powstałe w postępowaniu przetargowym umożliwiają zakup sprzętu dla 22 uczniów.

      Przypominamy, że decyduje kolejność zgłoszeń.

     • UWAGA! Dodatkowy nabór dotyczący projektu grantowego „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

     • W wyniku oszczędności powstałych w postępowaniu przetargowym ogłaszam nabór wniosków o przyznanie wsparcia   dla 22 uczniów w ramach projektu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  w rozwoju cyfrowym”, którego celem jest wsparcie rodzin byłych pracowników PPGR   z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. 

      Z programu mogą skorzystać dzieci i młodzież uczące się w szkołach podstawowych (w tym klasy „0” w szkołach wiejskich realizujące obowiązek rocznego przygotowania szkolnego) i ponadpodstawowych, zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Karlino, które spełnią łącznie 3 warunki wskazane w oświadczeniu, tj.: 

      1. dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

      2. dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który  to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR, 

      3. dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów,  lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. 

      Wymagane dokumenty: 

      1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego. 

      2. Oświadczenie dla pełnoletniego ucznia. 

      3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

      4. Formularz uzupełniający.

      5. Dokumentacja  potwierdzająca fakt zatrudnienia członka rodziny w linii prostej(rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni) w gminie objętej PPGR (kserokopia świadectwa pracy, książecze zamieszkania w miejscowości objętej PPGR członka rodziny, który był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej. 

      Dokumenty należy złożyć do 30 września 2022r do godz. 13:00   w wersji papierowej do Zakładu Oświaty w Karlinie, ul. Szymanowskiego 17.                 

      Informacje o programie można uzyskać pod nr telefonu: 94 311 77 80 

      UWAGA! Decyduje kolejność zgłoszeń.

      Zalacznik_nr_1-Oswiadczenie_rodzica_opiekuna_prawnego(1).docx

      Zalacznik_nr_2-Oswiadczenie_osoby_skladajacej_oswiadczenie_we_wlasnym_imieniu_.docx

      Zalacznik_nr_3-_Zgoda_na_przetwarzanie_danych_-_grant.docx

      Zalacznik_nr_4-_Formularz_uzupelniajacy_.docx

       

     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

     • Szanowni Państwo!

      Poniżej przedstawiamy harmonogram zakończenia roku szkolnego- 24.06.2022r.:

      Przyjazd autobusów według normalnego harmonogramu;

      9:00- msza w kaplicy w Daszewie (dla chętnych uczniów);

      9:30- uroczystość zakończenia roku szkolnego w sali gimnastycznej;

      Ok.11- odjazd autobusów.

      Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!

     • Podręczniki do religii

     •  

      Podręczniki i zeszyty ćwiczeń do religii obowiązujące w szkole podstawowej w Daszewie w roku szkolnym 2022/2023 (uczniowie zaopatrują się w nie we własnym zakresie):

      kl. 1 SP - „Poznaję Boży świat” (nowość) – podręcznik do religii dla kl. I szkoły podstawowej

      (z płytą DVD), wyd. Jedność, autor: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

       

      kl. 2 SP - „Odkrywam Królestwo Boże” (nowość) - podręcznik do religii dla kl. II szkoły podstawowej (z płytą DVD), wyd. Jedność, autor: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

       

      kl. 3 SP - „Poznaję Jezusa” (nowość) - podręcznik do religii dla kl. III szkoły podstawowej, wyd. Jedność, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

      - Zeszyt ćwiczeń „Poznaję Jezusa” (nowość), wyd. Jedność,

      autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

       

      kl. 4 SP - Podręcznik kl. IV „Miejsce pełne BOGActw”, wyd. Jedność, autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki - Zeszyt ćwiczeń kl. IV „Miejsce pełne BOGActw”, wyd. Jedność, autorzy: Elżbieta Kondrak

       

      kl. 5 SP - Podręcznik kl. V „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” (nowy program),

      wyd. Jedność, autorzy: dr K. Mielnicki, E. Kondrak - Zeszyt ćwiczeń kl. V „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” (nowy program), wyd. Jedność, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

       

      kl. 6 i kl. 7 SP - Podręcznik kl. VI SP„ Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” (nowy program),

      wyd. Jedność, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

      - Zeszyt ćwiczeń kl. VI SP„ Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” (nowy program, wyd. Jedność, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

       

      kl. 8 SP

      - Podręcznik: kl. 8 SP „Aby nie ustać w drodze”, wyd. Święty Wojciech

      red. ks. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

      - zeszyt do religii – 60-80 kartkowy w kratkę

     • GALA ROZDANIA NAGRÓD W KONKURSIE "ZNAJDŹ SWOJĄ PAMIĄTKĘ RODZINNĄ I OPISZ JEJ HISTORIĘ"

     • 10 czerwca 2022r.  w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego  Urzędu Wojewódzkiego, odbyła się gala wręczenia nagród laureatom konkursów tematycznych organizowanych przez Zachodniopomorską Kurator Oświaty Magdalenę Zarębską-Kuleszę.

       

      Podczas uroczystości nagrodzeni zostali zwycięzcy trzech konkursów:

      🎭„Czucie i wiara silniej mówi do mnie (…)” – inscenizacja teatralna na podstawie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza,

      🎭„Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem” – inscenizacja teatralna na podstawie twórczości dla dzieci Marii Konopnickiej,

      ✒️III edycja konkursu na pracę historyczno-literacką pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”, który co roku organizowany jest  wspólnie z Dyrektorem Archiwum Państwowego  w Szczecinie Krzysztofem Kowalczykiem.

       

      Olaf Łukaszewicz, uczeń klasy ósmej naszej szkoły uzyskał tytuł laureata w konkursie „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”. Olaf  opisał historię naszyjnika swojej praprababci.  Prace literackie laureatów III edycji konkursu zostaną opublikowane w książce. Serdecznie gratulujemy Olafowi i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                                 Urszula Borek

       

     • Konkurs "Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię" rozstrzygnięty!

     • Zachodniopomorska Kurator Oświaty oraz Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie zorganizowali już III edycję konkursu na pracę historyczno-literacką pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”. Na konkurs wpłynęło 170 prac uczestników.

      Celem konkursu była popularyzacja wśród uczniów zachodniopomorskich szkół wiedzy historycznej, poznanie historii rodzinnej, a tym samym zainteresowanie uczniów tematyką poszukiwań genealogicznych, propagowanie wiedzy o gromadzeniu i zabezpieczaniu pamiątek przeszłości z archiwów rodzinnych, doskonalenie własnego warsztatu piśmienniczego.

      Zadaniem uczestników było napisanie pracy historyczno-literackiej pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”, która miała zawierać interesujący opis pamiątki wraz z przytoczoną jej historią.

      Komisja konkursowa wyłoniła 20 laureatów konkursu, a wśród nich laureatem konkursu został uczeń klasy 8 – Olaf Łukaszewicz.

      Gratulujemy i życzymy Olafowi dalszych sukcesów!

      Do konkursu przystąpiła również uczennica klasy 7 – Roksana Wiśniewska opisując pamiątkę po swoim dziadku.