• Międzyszkolny konkurs ekologiczny

     •    23.05.2024r. w naszej szkole odbył się międzyszkolny konkurs ekologiczny. Konkurs składał się z 6 konkurencji- układania szkieletu człowieka na czas, testu wiedzowego, układania cyklu życia motyla, quizu ekologicznego, obejrzenia filmu dotyczącego Parków Narodowych oraz udzielenia odpowiedzi na pytania do filmu, pracy plastycznej na wylosowany temat (z dostępnych materiałów).

         I miejsce w konkursie zajęła Szkoła Podstawowa w Karwinie, II miejsce- Szkoła Podstawowa w Daszewie, III miejsce- Szkoła Podstawowa w Karlinie, IV miejsce- Szkoła Podstawowa w Karścinie.

         Dla wszystkich gości przygotowano słodki poczęstunek. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

         W skład komisji konkursowe wchodzili zaproszeni goście: zastępca Burmistrza Karlina- Pani Magdalena Jaworska- Dużyńska; Dyrektor Zakładu Oświaty w Kalinie- Pani Teresa Plichta- Lessnau; Dyrektor Karlińskiego Ośrodka Kultury- Pani Małgorzata Kolicka oraz sołtys Mierzyna- Pani Maria Gago.

         Serdecznie dziękujemy za przybycie zaproszonym uczestnikom konkursu, wraz z opiekunami oraz zaproszonym gościom. Zwycięzcom gratulujemy!

     • Nauka - lepsze jutro!

     • Nauka - lepsze jutro!

       

      Gmina Karlino w dniu 19.04.2024r. podpisała umowę na realizację projektu Nauka-lepsze jutro! w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

       

      W ramach Projektu zostaną zrealizowane tworzące spójną całość zadania:

      – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów – realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających, psychologicznych w tym dla uczniów z obszarów wiejskich;

      – rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych, obywatelskich, uczenia się, przedsiębiorczości, tolerancji oraz kompetencji zielonych – realizacja zajęć dodatkowych rozwijających i warsztatów świadomościowych oraz zajęcia wyjazdowe;

      – dopasowanie wyborów zawodowych do predyspozycji uczniów i wymagań rynku pracy – realizacja doradztwa zawodowego dla uczniów klas 7 i 8;

      – edukację włączającą i ukierunkowanie na indywidualizację pracy z uczniem – wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnością – dodatkowe zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, gimnastykę korekcyjną oraz doposażenie pracowni sensorycznej i pracowni terapii światłem;

      – podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej – szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli;

      – doposażenie sal 4 szkół w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne.

      Grupę docelową stanowią uczniowie klas I-VIII oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Karlinie, Szkoły Podstawowej w Karścinie, Szkoły Podstawowej w Daszewie oraz Szkoły Podstawowej w Karwinie.

      Celem projektu jest poprawa jakości dostępności kształcenia poprzez podniesie kompetencji uczniów szkół podstawowych, podniesienie kompetencji nauczycieli oraz doposażenie 4 szkół podstawowych z terenu gminy Karlino do dnia 31.12.2005r.

      Efektem projektu będzie podniesienie kompetencji przez 459 uczniów klas I-VIII szkół podstawowych, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich, podniesienie kompetencji 82 nauczycieli oraz poprawa jakości procesu edukacyjnego oraz wsparcia rozwoju uczniów poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla 4 szkół.

      #Fundusze Europejskie

      Całkowita wartość projektu: 2 766 549,25

      Kwota dofinansowania: 2 489 759,25

       

      1.Regulamin_rekrutacji(1).docx

     • Super Przedszkolak- nowa jakość edukacji

     • Gmina Karlino w dniu 08.04.2024r. podpisała umowę na realizację projektu SUPER PRZEDSZKOLAK-nowa jakość edukacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

      W ramach Projektu zostaną zrealizowane tworzące spójną całość zadania:

      – zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 5 nowych miejsc wychowania przedszkolnego wraz z wyposażeniem i zapewnienie bieżącego funkcjonowania,

      – podniesienie kompetencji nauczycieli,

      – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i indywidualizacja pracy z dziećmi poprzez realizację zajęć specjalistycznych: zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością, zajęć wczesnego wspomagania, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, psychologicznych, społeczno-emocjonalnych, integracji sensorycznej oraz terapii przez sztukę,

      – podniesienie umiejętności podstawowych poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających: językowych z języka angielskiego, matematycznych, ekonomicznych, przyrodniczych oraz umiejętności przekrojowych: poprzez realizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje społeczne, obywatelskie i przedsiębiorczość oraz kompetencje zielone i umiejętności poznawcze z wykorzystaniem robotów edukacyjnych.

       

      Grupę docelową stanowią dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczyciele Przedszkola Miejskiego w Karlinie, Małego Przedszkola przy SP w Karścinie, Małego Przedszkola przy SP w Daszewie, Małego Przedszkola przy SP w Karwinie.

      Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Karlino do 31.08.2025r. poprzez podniesie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym, podniesienie kompetencji nauczycieli, doposażenie 4 przedszkoli (Przedszkola Miejskiego w Karlinie, Małego Przedszkola przy SP w Karścinie, Małego Przedszkola przy SP w Karwinie i Małego Przedszkola przy SP w Daszewie oraz utworzenie 5 nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

      Efektem projektu będzie utworzenie 5 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, zostaną podniesione kompetencje kluczowe 317 dzieci i 31 nauczycieli, w ramach projektu zakupione będą pomoce dydaktyczne, które posłużą do pracy z dziećmi.

      #Fundusze Europejskie

      Całkowita wartość projektu: 1 302 362,78

      Kwota dofinansowania: 1 172 087,78

       

      1.Regulamin_rekrutacji.docx

     • Projekt Nauka- lepsze jutro!

     •  

      Gmina Karlino będzie realizować projekt Nauka-lepsze jutro! w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

      W ramach Projektu zostaną zrealizowane tworzące spójną całość zadania, mające na celu wzmocnienie kompetencji 459 uczniów szkół objętych wsparciem w projekcie, wyrównujące ich szanse edukacyjne i zwiększających szansę na rynku pracy poprzez cele szczegółowe:

      – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów – realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (280 uczestników zajęć), zajęć rozwijających (880 uczestników zajęć), psychologiczne (168 uczniów), w tym dla uczniów z obszarów wiejskich (120 uczestników zajęć wyrównawczych i 360 uczestników kół zainteresowań);

      – rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych (120 uczniów), obywatelskich (160 uczniów), uczenia się (160 uczniów) przedsiębiorczości (104 uczniów), tolerancji (160 uczniów) oraz kompetencji zielonych (160 uczniów) – realizacja zajęć dodatkowych rozwijających i warsztatów świadomościowych oraz zajęcia wyjazdowe (160 uczniów);

      – dopasowanie wyborów zawodowych do predyspozycji uczniów i wymagań rynku pracy – realizacja doradztwa zawodowego dla 244 uczniów klas 7 i 8;

      – edukację włączającą i ukierunkowanie na indywidualizację pracy z uczniem – wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnością – dodatkowe zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (180 uczniów) logopedyczne (144 uczniów), socjoterapeutyczne (176 uczniów), gimnastykę korekcyjną (180 uczniów) oraz doposażenie pracowni sensorycznej i pracowni terapii światłem;

      – podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej – szkolenia (82 nauczycieli) i studia podyplomowe (8 nauczycieli) zgodnie z diagnozami szkół;

      – doposażenie sal 4 szkół w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, zgodnie z założeniami diagnoz potrzeb szkół.

      Przedmiotem projektu jest zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia poprzez realizację zajęć dodatkowych dla uczniów, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich, edukację włączającą, podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli i doposażenie szkół podstawowych objętych projektem, zgodnie z diagnozami potrzeb szkół zatwierdzonymi przez organ prowadzący.

      Cel szczegółowy projektu:  poprawa jakości dostępności kształcenia poprzez podniesie kompetencji przez 459 uczniów klas 1-8 szkół podstawowych w wieku 7-15 lat, podniesienie kompetencji 82 nauczycieli oraz doposażenie 4 szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej w Karlinie, Szkoły Podstawowej w Karścinie, Szkoły Podstawowej w Karwinie i Szkoły Podstawowej w Daszewie) z terenu gminy Karlino dzięki objęciu zajęciami dodatkowymi 459 uczniów, szkoleniami 82 nauczycieli i studiami podyplomowymi 8 nauczycieli oraz doposażeniu szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

      Okres realizacji projektu: 02.01.2024 – 31.12.2025

      Całkowita wartość projektu: 2 766 549,25 zł

      Kwota dofinansowania: 2 489 759,25 zł

    • Program stypendialny "Horyzonty"
     • Program stypendialny "Horyzonty"

     • Do końca marca trwa rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty! To stypendium edukacyjne stworzone z myślą o ósmoklasistach z całej Polski, którzy chcą uczyć się w najlepszych szkołach średnich w dużych miastach, rozwijać pasje, zdobywać pewność siebie i przyjaźnie na lata.

      Stypendystów i stypendystki czekają wspólne wakacje i ferie, warsztaty, dodatkowe zajęcia i wsparcie profesjonalnej kadry. Aby zgłosić się do programu, wystarczy:

      • kończyć w tym roku szkołę podstawową 
      • pochodzić z miejscowości do 30 000 mieszkańców
      • planować naukę w jednej ze szkół średnich współpracujących z Fundacją EFC
      • średni miesięczny dochód w rodzinie nie może przekraczać 1900 zł netto na osobę
      • wypełnić formularz na stronie fundacji www.efc.edu.pl 

      Proste!

      Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:

      Horyzonty_plakat_2024.pdf

      stypendium_Horyzonty_-_lista_szko__l_2024.pdf

      Program_Stypendialny_Horyzonty_informacja_dla_uczniow_2024.docx

       

     • Konkurs walentynkowy

     • 15 lutego szesnastu chętnych przystąpiło do walentynkowego konkursu z języka angielskiego o tematyce kulturowo - świątecznej.

      Na poziomie klas 4-5 zwyciężyła Lilly Klodowska, pomimo indywidualnie podwyższonego poziomu dla niej. Na poziome klas starszych najwyższy wynik uzyskał Tymon Sosnowski z kl 6. Nagrody dziś wręczyła Pani dyrektor Anna Plichta.

      Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

       

      Nauczyciel języka angielskiego Anna Krakowiak

     • Mikołajki w klasie czwartej

     • W ramach poszukiwań ciekawych zawodów kl 4 wybrała się do fabryki bombek Glass w Koszalinie. A po powrocie czekał na nas pięknie przygotowany przez mamy poczęstunek mikołajkowy w sali szkolnej.

     • Stypendium

     • Informacje oraz wnioski dotyczące uzyskania stypendium socjalnego znajdują się w zakładce "dokumenty".

     • Podręczniki i zeszyty ćwiczeń do religii obowiązujące w szkole w Daszewie w roku szkolnym 2023/2024 (uczniowie zaopatrują się w nie we własnym zakresie).

     • kl. 1 SP- „Poznaję Boży świat”– podręcznik do religii dla kl. I szkoły podstawowej (z płytą DVD), wyd. Jedność, autor: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

      kl. 2 SP- „Odkrywam Królestwo Boże” - podręcznik do religii dla kl. II szkoły podstawowej (z płytą DVD), wyd. Jedność, autor: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

      kl. 3 SP- Poznaję Jezusa” - podręcznik do religii dla kl. III szkoły podstawowej, wyd. Jedność, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

      - Zeszyt ćwiczeń Poznaję Jezusa”, wyd. Jedność, autorzy: ks. dr K.  Mielnicki, E. Kondrak

      kl. 4 SP - Podręcznik kl. IV „Miejsce pełne BOGActw”, wyd. Jedność, autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki 

      - Zeszyt ćwiczeń kl. IV „Miejsce pełne BOGActw”, wyd. Jedność, autorzy: Elżbieta Kondrak

      kl. 5 SP- Podręcznik kl. V „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” wyd. Jedność, autorzy: dr K. Mielnicki, E. Kondrak

      - Zeszyt ćwiczeń kl. V „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” wyd. Jedność, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

      kl. 6- Podręcznik kl. VI SP „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” wyd. Jedność, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

      - Zeszyt ćwiczeń kl. VI SP „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”, wyd. Jedność, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

      kl. 7 i 8 SP- Podręcznik kl. VII SP „Szczęśliwi, którzy czynią dobro” -  wyd. Jedność, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

      -Zeszyt ćwiczeń kl. VII SP „Szczęśliwi, którzy czynią dobro” -  wyd. Jedność, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

       

     • Dzień Języków Obcych

     • 9 maja 2023r. obchodziliśmy hucznie Dzień Języków Obcych połączony z Dniem Europy. Obchody odbyły się osobno w klasach 1-3 i 4-8. Wszyscy uczniowie prezentowali swoje umiejętności językowe w najróżniejszy sposób. Były prezentacje, dialogi, scenki, piosenki i tańce....Reasumując wszyscy bawiliśmy się świetnie.

     • SZKOLNE OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

     •     28 kwietnia 2023r. w szkole świętowaliśmy 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Członkowie koła historycznego oraz uczniowie klasy 8 i 3 zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, którym uczcili Święto Konstytucji 3 Maja. W formie uczniowskiego sejmiku przypomnieli ważne daty w historii naszego kraju. Nie byłoby tego święta, gdyby nie król Stanisław August Poniatowski, marszałek Stanisław Małachowski, Ignacy i Stanisław Potoccy oraz Hugo Kołłątaj, Józef Wybicki i Stanisław Staszic. Wszyscy oni na Sejmie Czteroletnim 3 Maja 1791r. uchwalili ustawę zwaną Konstytucją 3 Maja. Mimo, że obowiązywała zaledwie 15 miesięcy, przeszła do historii jako najważniejsze wydarzenie w dziejach I Rzeczypospolitej. Uczniowie podkreślili również znaczenie takich słów, jak: wolność, naród, ojczyzna. Całość wzbogacili pięknymi, wzruszającymi wierszami i piosenkami.

           Po uroczystym apelu odbył się szkolny konkurs historyczny dla uczniów klas  4-8 "Czy znasz symbole narodowe?"

          Wszystkim obecnym na apelu uświadomiono, że warto i należy pielęgnować patriotyzm w nas samych każdego dnia.

                                                                                                             

                                                                                                           Urszula Borek