• Pomaluj świat na żółto i na niebiesko

     • Czas izolacji spowodowany stanem wyjątkowym jaki panuje w naszym kraju, to również czas nadzwyczajny dla naszej psychiki. Brak stałego rytmu dnia, motywacji powoduje, że nasza kondycja psychiczna ulega pogorszeniu – dlatego uczniowie Szkoły Podstawowej w Daszewie i ich rodzice wzięli udział w akcji „Pomaluj świat na żółto i na niebiesko” której celem było przekazanie wszystkim trochę bardziej optymistycznego spojrzenia na świat, jak również, żeby każdy docenił wartość jaką ma czas spędzany w gronie rodzinnym np. do wspólnego tworzenia tego teledysku. Dziękujemy wszystkim osobą zaangażowanym w naszą akcję.

      Agnieszka Różańska - Kasprzak

     • Zarządzenie Nr 11/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Daszewie z dnia 6 maja 2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Daszewie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

     • Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
      z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
      w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
      z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

      zarządzam, co następuje:

      § 1.

      1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Daszewie          w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Daszewie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      § 2.

      Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.sp-daszewo.pl oraz na tablicy ogłoszeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Daszewie .

      § 3.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       

       

      Dyrektor Szkoły

      mgr Joanna Łukaszewicz

       

     • Terminy egzaminu ósmoklasisty

      • 16.06.2020r., godz. 9.00 – egzamin z języka polskiego
      • 17.06.2020r., godz. 9.00 – egzamin z matematyki
      • 18.06.2020r., godz. 9.00 – egzamin z języka angielskiego

      Termin ogłoszenia wyników: do 31 lipca 2020r.

     • Majowe święta

     • W coroczny kalendarz uroczystości naszej szkoły wpisany jest apel z okazji świąt 1, 2 i 3 maja. W tym roku nie spotkaliśmy się w szkole, jednak dzieci ze Szkoły Podstawowej w Daszewie udowadniają, że nawet edukacja zdalna jest wspaniałą okazją , by uzmysłowić wszystkim uczniom, jak ważne miejsce w historii naszego kraju odgrywają dni 1 maja- Święto Pracy, 2 maja Dzień Flagi, 3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji.

     • Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej w Daszewie w sprawie informacji o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

     •  

      1. W Szkole Podstawowej w Daszewie w okresie 25 marca – 24 maja 2020r. nauczanie odbywa się w formie zdalnej.
      2. Udział uczniów w nauczaniu jest obowiązkowy, uczniowie podlegają ocenianiu.
      3. Nauczyciele komunikują się z uczniami i rodzicami poprzez komunikator dziennika elektronicznego. Każdy nauczyciel uczeń/rodzic ma obowiązek codziennie sprawdzać przekazywane za pomocą komunikatora wiadomości.
      4. Zajęcia odbywają się w formie zdalnej zgodnie z tygodniowym planem realizacji treści programowych z poszczególnych przedmiotów (to nie są godziny lekcyjne)  – plany poszczególnych klas zamieszczone są na stronie internetowej szkoły: sp-daszewo.pl. w zakładce nauczanie online.
      5. Na stronie internetowej szkoły w zakładce nauczanie online utworzone są foldery dla poszczególnych klas, w których nauczyciele zgodnie z tygodniowym planem realizacji treści programowych, zamieszczają materiały do realizacji.
      6. Każdy uczeń otrzyma darmową wersję pakietu Office 365 (Word, Excel, Power Point), w którym będzie mógł pracować – tworzyć teksty, tabele, prezentacje. Uczniowie klas V – VIII otrzymają „firmowe” adresy mailowe, poprzez które zostaną zaproszeni przez nauczyciela do udziału w lekcji online poprzez platformę Microsoft Teams. Uczeń o takiej formie pracy musi zostać wcześniej poinformowany przez nauczyciela przez komunikator.
      7. Uczeń ma obowiązek przesłać nauczycielowi wykonane zadania, notatki, prace plastyczne itd. na jego polecenie oraz na adres mailowy przez niego wskazany. Prace przekazywane są w formie zdjęć lub w innej formie, określonej przez nauczyciela.
      8. Harmonogram konsultacji nauczycieli z rodzicami oraz dyżuru pedagoga szkolnego zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły. Konsultacje odbywają się przez komunikator. Dyżur pedagoga przeznaczony jest także dla uczniów.
      9. Nauczyciel podejmuje decyzję o wyborze materiałów edukacyjnych, portali, platform, na których pracuje z uczniami.
      10. Nauczyciel planując pracę z uczniem ma obowiązek wziąć pod uwagę możliwości psychofizyczne uczniów, higienę nauki oraz dostępność do internetu i sprzętu komputerowego.
      11. Jeśli uczeń nie pracuje w formie zdalnej  - nauczyciel nie otrzymuje od niego żadnych informacji zwrotnych w ciągu tygodnia, nauczyciel ma obowiązek poinformować o tym fakcie wychowawcę klasy. Wychowawca kontaktuje się telefonicznie z rodzicami /opiekunami prawnymi ucznia i informuje o konsekwencjach przedstawionych w pkt. 12.
      12. Jeśli w okresie nauczania zdalnego uczeń klas IV – VIII nie otrzyma żadnej oceny, ponieważ nie wykonał prac zadanych przez nauczyciela, nie przekazywał informacji zwrotnej nauczycielowi, wówczas uczeń przystępuje do sprawdzianu wiadomości i umiejętności treści realizowanych w danym okresie. Termin i zakres ustala nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami.
      13. W sprawach nieuregulowanych komunikatem decyzje podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.
      14. W tym okresie w szkole dyżur pełni Dyrektor od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 12.00. Proszę w tych godzinach kontaktować się telefonicznie lub mailowo /tel. 94  311 74 50; mail:j.lukaszewicz@sp-daszewo.pl

       

     • Konkurs informatyczny

     • Drodzy uczniowie, zachęcam do udziału w konkursie informatycznym Restore Classic with PixBlocks.

      Programisto, daj nowe życie tytułom sprzed lat! Wykorzystaj swoje umiejętności i kreatywność i napisz w języku Python odświeżoną wersję wybranej gry wydanej przed 1995 rokiem. Skompiluj ją w darmowym kompilatorze PixBlocks. Pokaż, że stare koncepty mogą dalej rozpalać wyobraźnie graczy i wygraj jedną z nagród.

      Zgłoszenia można dokonać osobiście przez stronę internetową:

      https://pixblocks.com/restore-classic

      Już za sam udział w konkursie zostaniecie nagrodzeni oceną celującą z informatyki. :)

      Michał Kuzmierski

     • OGÓLNOPOLSKA AKCJA - KARTKA DLA MEDYKA

     • Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w edukacyjnej akcji, która polegała na narysowaniu, namalowaniu czy stworzeniu kartki/rysunku z życzeniami dla medyka.

      Oto nasze podziękowanie za trudną pracę lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i wszystkich pracowników służby zdrowia. Nasz znak, że doceniamy i jesteśmy im wdzięczni za wykonywanie niezwykle ważnej, odpowiedzialnej, ale jakże niebezpiecznej w dzisiejszej sytuacji pracy medyków. DZIĘKUJEMY!❤️

      Kliknij tutaj -  https://padlet.com/specjalni_tik/SZ

      Dziękuję wszystkim dzieciom i ich rodzicom za udział w akcji!

      Agnieszka Różańska - Kasprzak

     • Ucz się informatyki. Zmieniaj świat!

     • Wszyscy uczniowie klasy III kodowali, tworzyli programy do rozwiązywania problemów oraz interaktywne gry lub historyjki dzięki czemu zaliczyli Kurs 2 Code.org i otrzymali certyfikat potwierdzający ich umiejętności. Tym samym dołączyli do dziesiątek milionów uczniów na całym świcie!

      A nie było łatwo!

      GREAT WORK!

      A. Różańska-Kasprzak

     • Wesołych Świąt Wielkanocnych!

     • Zdrowych, radosnych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością życzy Dyrektor Szkoły Podstawowej w Daszewie wraz z Pracownikami.

     • 💙2 KWIETNIA ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU 💙

     • Światowy Dzień Autyzmu został ustanowiony przez ONZ i przypada na 2 kwietnia. Jego celem jest podnoszenie świadomości ludzi na temat zaburzeń związanych ze spektrum Autyzmu. Organizatorzy dbają o to, aby w większości państw i miast w tym dniu najważniejsze budynki zostały podświetlone na niebiesko. Akcja ta nazywa się „Light in up blue” i ma na celu ukazanie wsparcia i jedności z osobami cierpiącymi na Autyzm oraz ich rodzinami.

      💙RAZEM  Z WAMI NA NIEBIESKO!💙

      Bardzo dziękuję Wszystkim za udział w akcji!

      Agnieszka Różańska-Kasprzak

     • Rekrutacja 2020

     • Szanowni Państwo

      Informuję, że ze względu na stan epidemiczny w Polsce oraz zamknięcie szkół, karty zapisu dzieci do przedszkola, oddziału zerowego i klasy pierwszej można pobrać ze strony internetowej, wypełnić i zdjęcie wypełnionej karty przesłać na adres e-mail: j.lukaszewicz@spdaszewo.karlino.pl. Jeśli nie macie Państwo takiej możliwości można również zgłosić dziecko telefonicznie pod numerem 94 311 74 50 codziennie w godzinach 10.00 – 12.00.

     • INFORMACJA DYREKTORA ZAKŁADU OŚWIATY W KARLINIE

     •  

      W związku z zagrożeniem epidemicznym wydawanie bonów z racji przyznanego stypendium szkolnego, zostaje wstrzymane do odwołania.

      Za utrudnienia przepraszamy.

       

      Dyrektor Zakładu Oświaty

      w Karlinie

      Teresa Plichta-Lessnau

     • Mecze e-learningowe

     • W związku z sytuacją epidemiologiczną kraju od poniedziałku uruchomione zostały rozgrywki e-sportowe (komputerowe) dla uczniów szkół z całego kraju. Jest to inicjatywa mająca na celu zachęcenie uczniów do pozostania w domu (zarówno zawodników, jak i kibiców).

      Mecze będą odbywały się codziennie w czasie trwania zawieszenia zajęć szkolnych. Regulamin rozgrywek znajduje się pod adresem http://ieti.pl/portal/index.php/pl-pl/puchar

      Zachęcamy uczniów do skorzystania.:)

      Przypominamy także, że nauczyciele wysyłają Wam zadania za pomocą dziennika elektronicznego. Proszę codziennie sprawdzać komunikator.

     • Drodzy Uczniowie i Rodzice!

     • Informuję, że w dniach 16 – 25 marca 2020r., kiedy w szkole nie odbywają się zajęcia, uczniowie będą drogą elektroniczną otrzymywali od nauczycieli poszczególnych przedmiotów zadania do realizacji. W związku z powyższym proszę na bieżąco śledzić komunikator dziennika elektronicznego. Nauczyciele będą systematycznie zamieszczać zadania, tak aby uczniowie, szczególnie klasy ósmej, mogli przygotować się do egzaminu ósmoklasisty. Bardzo proszę o poważne potraktowanie sprawy. Jeśli ktoś z Państwa nie jest aktywny na dzienniku elektronicznym, to proszę telefonicznie lub za pomocą innych komunikatorów skontaktować się z uczniami danej klasy w celu zapoznania się z zleconymi do wykonania zadaniami.

      Dyrektor Szkoły