• LEKCJE ONLINE W KLASIE II

     • Lekcje online to nowość, do której uczniowie klasy II już się przyzwyczaili. Każdego dnia uczniowie łączą się z wychowawczynią i omawiają nowy materiał.

      Uczniowie klasy II pod okiem rodziców bardzo się starają, aby wypaść jak najlepiej na zakończenie klasy. Sumiennie odrabiają prace, piszą, ćwiczą czytanie, uczestniczą w lekcjach online.

      Dziękuję Rodzicom za zaangażowanie przy organizacji nauczania zdalnego.

       

      Wychowawczyni klasy II – Małgorzata Myk

     • Dzień Matki

     • Z okazji Dnia Matki uczniowie klasy II przygotowali śniadanie dla swoich Mam i złożyli życzenia samych radosnych, pogodnych i szczęśliwych chwil.

     • ZASADY ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DASZEWIE W OKRESIE PANDEMII COVID -19

     • Ogólne zasady bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego

       

      1. Personel zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przed wejściem do placówki. Podczas wykonywania swoich obowiązków personel nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Natomiast ma obowiązek założyć maseczkę przy kontakcie z osobą z zewnątrz.                       
      2. Każdy pracownik obsługi zajmuje się wyznaczonym obszarem szkoły, nie przemieszcza się po całej szkole.
      3. Prace porządkowe podlegają ciągłemu monitorowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
      4. Należy dokumentować w specjalnie przygotowanym protokole wszelkie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, zabawek, włączników, pomieszczeń do przygotowywania posiłków itd. Czynności te mają być wykonywane tak aby dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji.
      5. W razie konieczności (np. podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych) personel szkoły korzysta z rękawic jednorazowych, maseczek oraz fartuchów ochronnych.
      6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostają powieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek.
      7. Wyznacza się specjalne kosze, do których można wyrzucać używane środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, fartuchy jednorazowe).
      8. W szatni mogą jednocześnie przebywać tylko 2 osoby, pozostali oczekują na zewnątrz zachowując dystans 2 m – zgodnie z wyznaczonymi strefami. Uczeń nie przebiera obuwia, a wierzchnie okrycie wiesza w miejscu wskazanym przez pracownika – odległość od ubrań minimum 2 m. Funkcjonowanie szatni nadzoruje wyznaczony przez Dyrektora pracownik.
      9. Numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, organu prowadzącego, kuratora oświaty i służb medycznych umieszczono przy wejściu oraz w każdej sali.

       

      Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych

       

      1. Zajęcia rewalidacyjne organizowane są w szkole od 18 maja 2020r.
      2. Zajęcia organizowane są w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
      3. Uczeń w drodze do i ze szkoły musi zostać zaopatrzony przez rodzica w maseczkę.
      4. Po wejściu do szkoły obowiązkowo myje/dezynfekuje ręce i udaje się od razu do wskazanej sali.
      5. O terminie, godzinach zajęć i sali uczeń i jego rodzice zostaną poinformowani przez nauczyciela prowadzącego 2 dni przed zajęciami przy użyciu komunikatora na dzienniku elektronicznym lub telefonicznie
      6. W zajęciach uczestniczą dzieci zdrowe.
      7. Przed wejściem do szkoły uczniowi mierzona jest temperatura ciała.
      8. Rodzice podpisują oświadczenie, potwierdzające, że dziecko nie ma objawów choroby (kaszel, katar, duszności, gorączka, złe samopoczucie, dreszcze). Wyraża pisemną zgodę na pomiar temperatury oraz zostaje zapoznany z ryzykiem zarażenia się dziecka w szkole wirusem COVID-19
      9. W trakcie zajęć nie ma obowiązku, aby nauczyciel i uczeń pracowali w maseczkach. Tylko w sytuacji, kiedy nauczyciel podchodzi do ucznia, jest obowiązek nałożenia maseczki przez nauczyciela i ucznia.
      10. Praca odbywa się z zachowaniem pomiędzy nauczycielem i uczniem odległości 2m.
      11. Po skończonych zajęciach uczeń odbierany jest przez rodzica.
      12. Uczeń nie może poruszać się po szkole sam bez zgody nauczyciela.
      13. Po każdych zajęciach pomieszczenie jest wietrzone i dezynfekowane.

       

       

      Zasady organizacji konsultacji

       

      1. Od 25 maja 2020r. organizuje się w szkole konsultacje indywidualne i grupowe dla uczniów klasy ósmej, a od 1 czerwca dla uczniów pozostałych klas.
      2. Udział w konsultacjach jest dobrowolny.
      3. O UDZIALE W KONSULTACJACH UCZEŃ MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ NAUCZYCIELA DZIEŃ WCZEŚNIEJ ZA POŚREDNICTWEM DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO. JEŚLI ŻADEN UCZEŃ NIE POTWIERDZI SWOJEGO UDZIAŁU, KONSULTACJE NIE ODBYWAJĄ SIĘ. NAUCZYCIEL NIE PRZYJEŻDŻA DO SZKOŁY.
      4. Konsultacje dla uczniów klasy ósmej organizowane są przede wszystkim z przedmiotów, które obejmuje egzamin.
      5. Konsultacje organizowane są, aby umożliwić uczniom pokonanie trudności oraz uzyskanie pozytywnych wyników klasyfikacji końcowej.
      6. Konsultacje odbywają się według harmonogramu ustalonego przez Dyrektora szkoły. Harmonogram zostanie udostępniony rodzicom poprzez dziennik elektroniczny przez wychowawców klas.
      7. Spotkania maja formę indywidualna lub grupową (grupa może liczyć do 6 osób). Mogą odbywać się w formie online lub bezpośrednio w szkole.
      8. W konsultacjach bezpośrednich uczestniczą tylko uczniowie, którzy są zdrowi i za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
      9. Rodzic podpisuje stosowne oświadczenie, w którym wyraża zgodę na udział                                        w konsultacjach bezpośrednich w formie zaproponowanej przez szkołę.
      10. Każdemu uczniowi przy wejściu zostanie zmierzona temperatura i zanotowana   w protokole.
      11. Uczeń musi posiadać maseczkę, własne przybory szkolne. Ze szkoły nie zabiera żadnych materiałów. Nie wyjmuje telefonu komórkowego.
      12. Przed wejściem do szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce.
      13. Uczeń udaje się do wyznaczonej sali i nie opuszcza jej bez zgody nauczyciela.
      14. Po zajęciach sala jest wietrzona i dezynfekowana.

       

      Godziny otwarcia Biblioteki:

      1. W czasie trwającego stanu epidemii COVID-19 Biblioteka Szkoły Podstawowej  w Daszewie czynna jest w każdy czwartek w godz. 10:00- 11:30.

       

       

      Procedury postępowania w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu szkoły, w tym zachorowania na COVID-19

       

      1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie przychodzić do szkoły oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym oraz poinformować o tym fakcie Dyrektora szkoły. W razie pogarszania się stanu zdrowia powinni zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
      2. W szkole zostało przygotowane pomieszczenie (gabinet profilaktyki na I piętrze budynku) służące do odizolowania dziecka/pracownika, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły. Dziecko przebywa pod opieką wyznaczonego przez Dyrektora pracownika. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie sanepidu oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji dalszego postępowania.
      3. Jeśli w trakcie oczekiwania na rodziców stan dziecka ulegnie znacznemu pogorszeniu pracownik szkoły, po konsultacji z Dyrektorem, wzywa pogotowie (nawet bez zgody rodziców).
      4. W przypadku ryzyka zarażenia dziecka lub pracownika szkoły należy odizolować teren szkoły oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej.

       

       

     • Informujemy, że od 1 czerwca 2020r. wznowiona zostaje działalność Biblioteki Szkolnej

     •  

      Użytkowniku !

               W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie zbiorów:

      a) za pośrednictwem rezerwacji poprzez napisanie maila na adres: m.myk@sp-daszewo.pl

      b) wiadomości prywatnej za pośrednictwem aplikacji Messenger: Magdalena Myk. Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w Bibliotece zgodnie z zasadami wypożyczania zbiorów bibliotecznych w godz. otwarcia biblioteki.

      CZWARTEK: 10:00- 11:30

      1. Przy wypożyczaniu zbiorów z Biblioteki lub odbiorze rezerwacji czytelnik jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust.
      2. Przed wejściem do budynku użytkownik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.
      3. W Bibliotece poza pracownikiem może przebywać tylko 1 osoba.
      4. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania odpowiedniej odległości zgodnie z wyznaczoną linią na podłodze.
      5. Dojazd Czytelnika do Biblioteki we własnym zakresie.

       

      Przypominam o konieczności zwrotu wypożyczonych książek przed wypożyczeniem kolejnej.

     • I N F O R M A C J A Z ZAKŁADU OŚWIATY

     •  

      Informujemy, iż od dnia 28 maja 2020 roku, będzie wznowione wydawanie bonów w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W trosce o Państwa bezpieczeństwo proszę o kontakt telefoniczny z pracownikiem Zakładu Oświaty w Karlinie pod numerem telefonu: 94 311 77 80, celem  ustalenia indywidualnego terminu odbioru bonów.

     • Nauczanie online w oddziale 0

     •     Dzieci z oddziału zerowego mimo tego, że muszą pozostać w domu, solidnie  pracują i rozwijają swoje umiejętności. Zaangażowanie rodziców i dzieci w nauczanie i różnego rodzaju działania służące rozwojowi dzieci jest bardzo kreatywne. Chciałabym podziękować rodzicom za wytrwałość i cierpliwość, za pomoc dzieciom w nauce zdalnej a przedszkolakom  za wywiązywanie się z powierzonych zadań.

                                                                                                                  Wychowawczyni

                                                                                                                    Urszula Borek

     • Muzyczny recykling

     • Dla dzieci z Małego Przedszkola podczas zdalnej edukacji został zorganizowany konkurs pt. “Muzyczny recykling”.
      Nagrodą za udział w konkursie był dyplom oraz słodki upominek od rodzica ;-)
      Dziękujemy dzieciom, które wzięły udział w konkursie i przesłały zdjęcia swojego instrumentu ;-)

      dyplom_.odt

     • Pomaluj świat na żółto i na niebiesko

     • Czas izolacji spowodowany stanem wyjątkowym jaki panuje w naszym kraju, to również czas nadzwyczajny dla naszej psychiki. Brak stałego rytmu dnia, motywacji powoduje, że nasza kondycja psychiczna ulega pogorszeniu – dlatego uczniowie Szkoły Podstawowej w Daszewie i ich rodzice wzięli udział w akcji „Pomaluj świat na żółto i na niebiesko” której celem było przekazanie wszystkim trochę bardziej optymistycznego spojrzenia na świat, jak również, żeby każdy docenił wartość jaką ma czas spędzany w gronie rodzinnym np. do wspólnego tworzenia tego teledysku. Dziękujemy wszystkim osobą zaangażowanym w naszą akcję.

      Agnieszka Różańska - Kasprzak

     • Zarządzenie Nr 11/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Daszewie z dnia 6 maja 2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Daszewie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

     • Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
      z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
      w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
      z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

      zarządzam, co następuje:

      § 1.

      1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Daszewie          w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Daszewie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      § 2.

      Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.sp-daszewo.pl oraz na tablicy ogłoszeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Daszewie .

      § 3.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       

       

      Dyrektor Szkoły

      mgr Joanna Łukaszewicz

       

     • Terminy egzaminu ósmoklasisty

      • 16.06.2020r., godz. 9.00 – egzamin z języka polskiego
      • 17.06.2020r., godz. 9.00 – egzamin z matematyki
      • 18.06.2020r., godz. 9.00 – egzamin z języka angielskiego

      Termin ogłoszenia wyników: do 31 lipca 2020r.

     • Majowe święta

     • W coroczny kalendarz uroczystości naszej szkoły wpisany jest apel z okazji świąt 1, 2 i 3 maja. W tym roku nie spotkaliśmy się w szkole, jednak dzieci ze Szkoły Podstawowej w Daszewie udowadniają, że nawet edukacja zdalna jest wspaniałą okazją , by uzmysłowić wszystkim uczniom, jak ważne miejsce w historii naszego kraju odgrywają dni 1 maja- Święto Pracy, 2 maja Dzień Flagi, 3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji.

     • Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej w Daszewie w sprawie informacji o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

     •  

      1. W Szkole Podstawowej w Daszewie w okresie 25 marca – 24 maja 2020r. nauczanie odbywa się w formie zdalnej.
      2. Udział uczniów w nauczaniu jest obowiązkowy, uczniowie podlegają ocenianiu.
      3. Nauczyciele komunikują się z uczniami i rodzicami poprzez komunikator dziennika elektronicznego. Każdy nauczyciel uczeń/rodzic ma obowiązek codziennie sprawdzać przekazywane za pomocą komunikatora wiadomości.
      4. Zajęcia odbywają się w formie zdalnej zgodnie z tygodniowym planem realizacji treści programowych z poszczególnych przedmiotów (to nie są godziny lekcyjne)  – plany poszczególnych klas zamieszczone są na stronie internetowej szkoły: sp-daszewo.pl. w zakładce nauczanie online.
      5. Na stronie internetowej szkoły w zakładce nauczanie online utworzone są foldery dla poszczególnych klas, w których nauczyciele zgodnie z tygodniowym planem realizacji treści programowych, zamieszczają materiały do realizacji.
      6. Każdy uczeń otrzyma darmową wersję pakietu Office 365 (Word, Excel, Power Point), w którym będzie mógł pracować – tworzyć teksty, tabele, prezentacje. Uczniowie klas V – VIII otrzymają „firmowe” adresy mailowe, poprzez które zostaną zaproszeni przez nauczyciela do udziału w lekcji online poprzez platformę Microsoft Teams. Uczeń o takiej formie pracy musi zostać wcześniej poinformowany przez nauczyciela przez komunikator.
      7. Uczeń ma obowiązek przesłać nauczycielowi wykonane zadania, notatki, prace plastyczne itd. na jego polecenie oraz na adres mailowy przez niego wskazany. Prace przekazywane są w formie zdjęć lub w innej formie, określonej przez nauczyciela.
      8. Harmonogram konsultacji nauczycieli z rodzicami oraz dyżuru pedagoga szkolnego zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły. Konsultacje odbywają się przez komunikator. Dyżur pedagoga przeznaczony jest także dla uczniów.
      9. Nauczyciel podejmuje decyzję o wyborze materiałów edukacyjnych, portali, platform, na których pracuje z uczniami.
      10. Nauczyciel planując pracę z uczniem ma obowiązek wziąć pod uwagę możliwości psychofizyczne uczniów, higienę nauki oraz dostępność do internetu i sprzętu komputerowego.
      11. Jeśli uczeń nie pracuje w formie zdalnej  - nauczyciel nie otrzymuje od niego żadnych informacji zwrotnych w ciągu tygodnia, nauczyciel ma obowiązek poinformować o tym fakcie wychowawcę klasy. Wychowawca kontaktuje się telefonicznie z rodzicami /opiekunami prawnymi ucznia i informuje o konsekwencjach przedstawionych w pkt. 12.
      12. Jeśli w okresie nauczania zdalnego uczeń klas IV – VIII nie otrzyma żadnej oceny, ponieważ nie wykonał prac zadanych przez nauczyciela, nie przekazywał informacji zwrotnej nauczycielowi, wówczas uczeń przystępuje do sprawdzianu wiadomości i umiejętności treści realizowanych w danym okresie. Termin i zakres ustala nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami.
      13. W sprawach nieuregulowanych komunikatem decyzje podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.
      14. W tym okresie w szkole dyżur pełni Dyrektor od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 12.00. Proszę w tych godzinach kontaktować się telefonicznie lub mailowo /tel. 94  311 74 50; mail:j.lukaszewicz@sp-daszewo.pl

       

     • Konkurs informatyczny

     • Drodzy uczniowie, zachęcam do udziału w konkursie informatycznym Restore Classic with PixBlocks.

      Programisto, daj nowe życie tytułom sprzed lat! Wykorzystaj swoje umiejętności i kreatywność i napisz w języku Python odświeżoną wersję wybranej gry wydanej przed 1995 rokiem. Skompiluj ją w darmowym kompilatorze PixBlocks. Pokaż, że stare koncepty mogą dalej rozpalać wyobraźnie graczy i wygraj jedną z nagród.

      Zgłoszenia można dokonać osobiście przez stronę internetową:

      https://pixblocks.com/restore-classic

      Już za sam udział w konkursie zostaniecie nagrodzeni oceną celującą z informatyki. :)

      Michał Kuzmierski

     • OGÓLNOPOLSKA AKCJA - KARTKA DLA MEDYKA

     • Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w edukacyjnej akcji, która polegała na narysowaniu, namalowaniu czy stworzeniu kartki/rysunku z życzeniami dla medyka.

      Oto nasze podziękowanie za trudną pracę lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i wszystkich pracowników służby zdrowia. Nasz znak, że doceniamy i jesteśmy im wdzięczni za wykonywanie niezwykle ważnej, odpowiedzialnej, ale jakże niebezpiecznej w dzisiejszej sytuacji pracy medyków. DZIĘKUJEMY!❤️

      Kliknij tutaj -  https://padlet.com/specjalni_tik/SZ

      Dziękuję wszystkim dzieciom i ich rodzicom za udział w akcji!

      Agnieszka Różańska - Kasprzak

     • Ucz się informatyki. Zmieniaj świat!

     • Wszyscy uczniowie klasy III kodowali, tworzyli programy do rozwiązywania problemów oraz interaktywne gry lub historyjki dzięki czemu zaliczyli Kurs 2 Code.org i otrzymali certyfikat potwierdzający ich umiejętności. Tym samym dołączyli do dziesiątek milionów uczniów na całym świcie!

      A nie było łatwo!

      GREAT WORK!

      A. Różańska-Kasprzak